BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="_Marketing Bratislava";RSVP=TRUE:mailto:_MarketingBratislava@g opas.sk ATTENDEE;CN="_Klientsky Servis Bratislava";RSVP=TRUE:mailto:_KlientskyServi sBratislava@gopas.sk ATTENDEE;CN="_Obchod Bratislava";RSVP=TRUE:mailto:_ObchodBratislava@gopas.s k ATTENDEE;CN="_Technika Bratislava";RSVP=TRUE:mailto:_TechnikaBratislava@gop as.sk CLASS:PUBLIC CREATED:20200211T112414Z DESCRIPTION:Dobrý deň\,\n\n \n\nďakujeme\, že sa zúčastníte 1. ročn íka špecializovanej konferencie pre vývojárov\, Gopas .Net DevDays\, k torá sa bude konať 24. apríla 2020. Konferencia sa zameriava nielen na dôležité novinky platformy .Net\, ale aj na internals a aktuálne témy \, ktoré môžu s .Netom úzko súvisieť. Venovať sa budeme novým tech nológiám a osvedčeným postupom v oblasti vývoja.\n\n \n\nRegistrácia bude prebiehať 24.4. od 8:30 do 9:00 na pokladniach Cinema City Aupark.\ n\n \n\nPROGRAM\n\n \n\nDetailný program konferencie momentálne pripravu jeme. Tešiť sa môžete na témy*:\n\n \n\n· Setup Your Deploym ent Pipeline with Gitlab CI\, Docker\, and Kubernetes – Ondřej Sika\n\n · Webová API v roce 2020 – Miroslav Holec\n\n· Konfig urace v .NET Core až na dřeň – Miroslav Holec\n\n· Moje prvn í aplikace v Xamarin Forms 4.0 – Vojtěch Mádr\n\n· NoSQL dat abáze MongoDB & Web Socket – Faris Ismail\n\n· Svelte - nový javascriptový framework od Microsoftu – Honza Pospíšil\n\n· ML on the edge – Jan Pospíšil\n\n· RPA - Robotická Procesní Automatizace – Václav Hlaváček\n\n· gRPC – návrat k bin árnímu přenosu dat v prostředí .NET – Tomáš Havetta\n\n· Správa a řízení verzí modelů ve Sparx Systems Enterprise Architectu – Slávek Rydval\n\n· Alternativní kryptoměny – Jan Skalic ký\n\n· Developer Keynote: Stav platformy .NET - .NET Core 3.1\, C# 8.0 a jak upgradovat aplikace z 2.x na 3.x 2. .NET Core: Hosted Servic es – Michal Altair Valášek\n\n· .NET Core: Global Tools - Mic hal Altair Valášek\n\n· Blazor – Robert Haken\n\n*Zmena progr amu vyhradená\n\n \n\nParkovanie\n\nNa konferenciu je možné prísť aut obusom na zastávku Aupark (podrobné info nájdete na imhd.sk) alebo auto m. Parkovanie bude zabezpečené v podzemnom parkovisku\, v nákupnom cent re Aupark\, na 3 hodiny zdarma. Predĺžiť bezplatné parkovanie na 5 hod ín zdarma (3+2)\, je možné priamo na pokladniach v Cinema City Aupark ( POZOR! Je potrebné predložiť parkovací lístok). Organizátori konfere ncie Vám môžu poskytnúť len 5 hodín zdarma\, následne každá ďal šia začatá hodina v parkovacom dome\, Vám bude účtovaná 3 €/hod. Parkovanie môžete využiť aj bezplatne\, na nestráženom parkovisku\, na Tyršovom nábreží. Prístup do priestorov kina je bezbariérový.\n\ n \n\nPrajeme príjemný zážitok a tešíme sa na Vašu účasť.\n\n \n \nTím GOPAS SR\n\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20200424T162500 DTSTAMP:20200204T090313Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20200424T083000 LAST-MODIFIED:20200211T112414Z LOCATION:Cinema City Aupark ORGANIZER;CN="Firkaľová Anna":mailto:Anna.Firkalova@gopas.sk PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sk:Gopas .Net DevDays 2020 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080AAC61140DBD501000000000000000 01000000095E19C229834054C97EB59DD5FEE5A29 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n< /xml>

Dobrý deň\,

 \;

ďakujeme\, že sa zúčastníte 1. ro čníka špecializovanej konferencie pre vývojárov\, Gopas .Net DevDa ys\, ktorá sa bude konať 24. apríla 2020. Konferencia sa zam eriava nielen na dôležité novinky platformy .Net\, ale aj na internals a aktuálne témy\, ktoré môžu s .Netom úzko súvisieť. Venovať sa b udeme novým technológiám a osvedčeným postupom v oblasti vývoja.

 \;

Registrácia bude pr ebiehať 24.4. od 8:30 do 9:00 na pokladniach Cinema City Aupark.

 \;

PROGRAM

 \;

Detailný program konf erencie momentálne pripravujeme. Tešiť sa môžete na témy*:

 \;

< p class=MsoListParagraph style='text-align:justify\;text-indent:-18.0pt\;m so-list:l0 level1 lfo1'>· \; \; \; \; \; \; \; \; Setup Your Deployment Pipeline with Gitlab CI\, Docker\ , and Kubernetes – Ondřej Sika

< ![if !supportLists]>· \; \; \ ; \; \; \; \; \; Webov á API v roce 2020 – Miroslav Holec

· \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; Ko nfigurace v .NET Core až na dřeň – Miroslav Holec

· \; \; \; \; \; \; \; \; Moje první aplikace v Xamarin Forms 4.0 – Vojtěch Mádr

· \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; NoSQL databáze MongoDB &\; Web Sock et – Faris Ismail

· \; \; \; \; \ ; \; \; \; Svelte - nový javas criptový framework od Microsoftu – Honza Pospíšil

· \; \; \; \; \; \; \; \; ML on the edge – Jan Pospíšil

·  \; \; \; \; \; \; \; \; < ![endif]>RPA - Robotická Procesní Automatizace – Václav Hlaváček

· \; \; \; \; \; \; \; \; gRPC – návrat k binárnímu přenosu da t v prostředí .NET – Tomáš Havetta

· \; \ ; \; \; \; \; \; \; Správa a řízení verzí modelů ve Sparx Systems Enterprise Architectu – Slávek Rydval

· \; \; \; \; \ ; \; \; \; Alternativní krypto měny – Jan Skalický

· \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; Developer Keyno te: Stav platformy .NET - .NET Core 3.1\, C# 8.0 a jak upgradovat aplikace z 2.x na 3.x 2. .NET Core: Hosted Services – Michal Altair Valášek

· \; \; \; \; \; \; \; \; .NET Core: Global Tools - Michal Altair Va lášek

· \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; Blazor – Robert Haken

*Zmena programu vyhrad ená

&nbs p\;

Parkovanie

Na konferen ciu je možné prísť autobusom na zastávku Aupark (podrobné info nájd ete na imhd.sk) alebo autom. Parkovanie bude zabezpečené v podzemnom par kovisku\, v nákupnom centre Aupark\, na 3 hodiny zdarma. Predĺžiť bezp latné parkovanie na 5 hodín zdarma (3+2)\, je možné priamo na pokladni ach v Cinema City Aupark (POZOR! Je potrebné predložiť parkovací líst ok). Organizátori konferencie Vám môžu poskytnúť len 5 hodín zdarma \, následne každá ďalšia začatá hodina v parkovacom dome\, Vám bud e účtovaná 3 €/hod. Parkovanie môžete využiť aj bezplatne\, na ne stráženom parkovisku\, na Tyršovom nábreží. Prístup do priestorov k ina je bezbariérový.

 \;

Prajeme príjemný zážitok a \;tešíme sa na Vašu účasť.

 \;

Tím GOPAS SR

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:OOF X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200204T090313Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1440M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR